top of page

Ki sèvis nou lofri,

Ebyen sou sit entènèt sa-a, mouvman evanjilik ouvriye dènye lè-a, ap pèmèt ou pran gratis ti cheri mesaj 3 zanj yo epi simaye’l toupatou sou la tè.

 

Nou ofri’w tou yon sèvis dirèk dirèk sou sit la kote wap ka tande ak wè sou odinatè’w,  sou aplikasyon nou an sou telefòn ou ak sou kanal nou an sou Roku, w ap kapab gade  jan travay evanjelizasyon an ap pwogrese an Ayiti ak anpil lòt kote nan monn nan.

Mission and Vision          

Our Services                      

MEODH

Sit entènèt ofisyèl

Donation.-

Misyon ak Vizyon Nou   

Alòs ke nou chita byen fèm sou 28 blòk verite fondamantal Legliz Advantis 7e. jou-a, sit entènèt sa-a se yon mouvman layik ki kwè se devwa tout konbatan pou bay predikasyon retou Jezi-a plis fòs toujou. Se poutèt sa, na’p simaye levanjil tan lafen-an, mesaj 3 zanj yo nan le mond antye, se li ke nou bay premye plas nan epòk pa nou-an, sa vle di Jezi pa twò lwen poul retounen.

              Istwa nou               

Pandan ke na’p reflechi sou pwofesi Mat 24: 14 la ki di: “Fòk yo gen tan mache bay bon nouvèl Peyi kote Bon Dye Wa-a toupatou sou latè, pou tout moun ka tande mesaj la. Se lè sa-a atò lafen an va rive.”

Nos Services.-

Sèvis nou ofri yo               

Ebyen sou sit entènèt sa-a, mouvman evanjilik ouvriye dènye lè-a, ap pèmèt ou pran gratis ti cheri mesaj 3 zanj yo epi simaye’l toupatou sou la tè. Na’p ofri’w tou yon sèvis dirèk dirèk sou sit la kote wap ka tande ak wè sou odinatè’w jan travay evanjelizasyon-an ap pwogrese an Ayiti ak anpil lòt kote nan le mond.

bottom of page